Opus 8 (Netherlands)

Opus 8 is a research and consultancy company since 2009, operating at the interface between qualification and work, with special attention for the transition between both. Opus 8 operates from Amsterdam, both in the home country and internationally. Core values are organizing support and involvement during change in institutions, companies and industries. It serves (European) public authorities, education institutes, companies and trade unions.

Less and less people have the choice to opt for a ‘life time job’. Shifting employment forces employees to invest in career changes. Extension of pension ages will harm invidual health, unless substantial investments in ‘employability for many’, age proof work organisations and better job quality will be realised. Sustainable collective labour agreements and other social dialogue practices present new challenges for trade unions, works councils and employers: liaise the problems and interest of today with anticipating those of to-morrow and after.

Opus 8 supports and investigates the players within industries and on the labour market. Often by joining international projects and discussions. Partly cross-sectoral (restructuring in the Netherlands and Europe, job-to-job transitions in a regional area), partly within one industry or company (retail, wholesale, finance).

In 2010/2011 it participated in developing guidelines for social responsible restructuring, which inspired European Parlement inittiative in 2013.

For The Netherlands they were based on experiences Dutch region IJmond and with one of the main banks. Interviewing social partner representatives and experts at the Knowledge Centre for the construction sector, a first evaluation of the project Anti Cyclical Training in Construction (Continue Building, Continue Training 2009-2012) was produced. Furthermore Opus 8 contributed to the yearly publication of Eurocadres (Brussels), focusing on young professionals and managerial staff confronted with restructuring (2011/2012).

* * * * *

Opus 8 is een onderzoeks- en adviesbureau dat sinds 2009 opereert op het snijvlak van kwalificatie en werk, in het bijzonder de transitie tussen beide domeinen. Opus8 werkt vanuit Amsterdam, zowel in Nederland als over de grenzen. Kernwaarden zijn het organiseren van draagvlak en betrokkenheid tijdens veranderingstrajecten in instituties, bedrijven en sectoren. Opus 8 werkt voor (Europese) publieke instellingen, opleidingsinstituten, bedrijven en vakbonden.

Steeds minder kunnen mensen kiezen voor een ‘baan voor het leven’. Verschuivingen in de werkgelegenheid dwingen werknemers te investeren in loopbaanveranderingen. De verhoging van de pensioenleeftijd bedreigt de individuele gezondheid, tenzij breed wordt geïnvesteerd in employability voor velen, arbeidsorganisaties die ‘age proof’ zijn en verbetering van de arbeidskwaliteit. Duurzame cao afspraken en medezeggenschapsontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan vakbonden, ondernemingsraden en werkgevers: het verbinden van de problemen en belangen van vandaag met het anticiperen op die van morgen en overmorgen.

Opus 8 ondersteunt en onderzoekt de belangrijkste spelers in sectoren en op de arbeidsmarkt. Vaak door mee te werken aan internationale projecten. Deels over sectoren heen (herstructurering in Nederland en Europa, van-werk-naar-werk regelingen in een regio), deels binnen een sector of een bedrijf (winkelbedrijven, groothandel, financiële dienstverlening).
In 2010/2011 werd bijgedragen aan Richtlijnen voor verantwoord herstructureren, die hun doorwerking kregen in een initiatief van het Europees parlement in 2013). Voor Nederland waren ze gebaseerd op ervaringen in de IJmond regio en bij een van de grote banken. Opus 89 beschreef de opzet en de resultaten van het ACO project (Anticyclisch Opleiden, 2009-2012) in de Bouw sector. Voor de jaarlijkse publicatie van Eurocadres in Brussel werd een deelonderzoek verricht over de effecten van herstructurering voor jonge managers en staffunctionarissen. (2011/2012).