KIMDPS (Slovenia)

Clinical Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine

The Clinical Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine (KIMDPS, Slovenia) was founded in 1971 as an independent unit within the University Medical Centre Ljubljana. Its 27 staff members aim primarily at improvement of employees’ health.

In recent years the institute has introduced new operational features that are typical of similar institutions in Europe and throughout the world. The institute’s main activities include occupational diseases and assessing ability to work, the ergonomics and occupational physiology, industrial toxicology and industrial hygiene, occupational epidemiology, traffic health and safety, occupational psychology and humanization of work, workplace health promotion, and sports medicine.

The institute’s greatest challenges include shaping a doctrine for verifying occupational diseases, monitoring chronic influences of contaminants in the workplace, and studying the influence of psychosocial factors on employee health. The institute seeks to strengthen the development of workplace health promotion, which has been considerably neglected so far. Numerous studies have shown that raising the awareness of healthy work and lifestyle along with changing the workplace to promote health benefits not only workers, but also the company and society as a whole. At the same time, based on data on sick leave and workplace injuries, it is clear to us that the Slovenian workforce still suffers from preventable diseases and injuries.

The institute organises many training seminars and conferences for physicians specializing in occupational medicine and for other experts dealing with the health of workers, drivers, and athletes. In cooperation with the Chair of Public Health, it helps offer the graduate programme in occupational, traffic, and sports medicine, and those doing their residencies in occupational, traffic, and sports medicine do much of their work at the institute. Publishing activity (the journal Sanitas et labor, the institute’s newsletter, research volumes, manuals, etc.) is also becoming increasingly important.

* * * * *

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) je bil ustanovljen leta 1971 in deluje kot samostojna enota znotraj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Poslanstvo 27-članskega kolektiva je vplivati na izboljševanje zdravja aktivne populacije.

Zadnja leta je inštitut v svoje delo vnašal nove vsebine, značilne za podobne ustanove v Evropi in svetu. Glavna področja dela inštituta predstavljajo poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela, industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja, varnost in zdravje v prometu, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja v delovnem okolju ter medicina športa.

Med največjimi izzivi inštituta je oblikovanje doktrine na področju verifikacije poklicnih bolezni, spremljanja kroničnih vplivov onesnaževalcev v delovnem okolju ter preučevanja vpliva psihosocialnih dejavnikov na zdravje delavcev. Inštitut želi okrepiti razvoj promocije zdravja pri delu, ki je bil doslej precej zanemarjen, številne raziskave pa so dokazale, da osveščanje o zdravem delovnem in življenjskem slogu ter spreminjanje delovnega okolja v prid zdravju koristi tako delavcem kot tudi podjetjem in širši družbi. Hkrati na podlagi podatkov o bolniškem staležu in številu poškodb pri delu ugotavljamo, da aktivne prebivalce Slovenije še vedno v veliki meri tarejo bolezni in poškodbe, ki jih je mogoče preprečiti.

Inštitut organizira številna izobraževanja in strokovna srečanja za zdravnike specialiste medicine dela in druge strokovnjake s področja zdravja delavcev, voznikov in športnikov. V sodelovanju s Katedro za javno zdravje skrbi za organizacijo podiplomskega študija medicine dela, prometa in športa, specializanti medicine dela, prometa in športa pa na inštitutu opravljajo velik del svojih obveznosti. Vse pomembnejša postaja tudi založniška dejavnost (Sanitas et labor, Glasnik KIMDPŠ, znanstvene monografije, priročniki…)