ELI – European Labour Institute (Bulgaria)

The European Labour Institute (ELI) was established in June 2002. The team of ELI is working in 2 main directions, one of which is in the field of the industrial relations & social problems: social dialogue, employment, restructuring, H&S at work etc.

It carries our studies and researches on labour issues, organizes workshops, discussions, trainings. ELI is active in EU and national projects development on the above topics. It works closely with trade unions, Confederations, associations of employers, big and small companies.

More important projects in the ELI’s professional life are:
– “The challenges before the Social dialogue”
“ The Lisbon strategy and the role of the social partners”;
– “Socially responsible restructuring in accession countries – promotion of the social partners role to anticipate and accompany consequences at regional level”;
– “Old and New Europe: restructuring of work between EU-enlargement, mobility and demographic changes”;
– “Corporate Social Responsibility of the SMEs”;
– “The impact of new forms of labour on industrial relations and the evolution of labour law in the EU”;
– HIRERS project.

ELI’s experts are members of the IRENE network for innovative and sustainable restructuring.

* * * * *

Европейският институт по труда /ЕИТ/ е създаден през 2002 г. Екипът му работи основно в две направления, едно от които – в областта на индустриалните отношения и социалните проблеми: развитие на трудовата заетост, социален диалог, условия на труд, преструктуриране и пр. ЕИТ развива активна проектна дейност на Европейско и национално ниво по горните теми. Работи активно с представителните конфедерации, синдикати, работодателски организациии, средни и малки предприятия.

По-основни реализации в професионалната биография на института – разработки по темите:
Предизвикателствата пред социалния диалог;
Лисабонската стратегия и ролята на социалните партньори;
Социално-отговорно преструктуриране в страните-кандидати – засилване ролята на социалните партньори, придружаване и изпревараване на последиците на регионално инво;
Стара и нова Европа – преструктуриране на заетостта с разширяването на ЕС, мобилността и демографските промени;
Корпоративна социална отговорност в МСП;
Влиянието на новите форми на труд върру индустриалните отношения и еволюцията на трудовото право в ЕС;
Проект HIRERS.

Експертите на ЕИТ са членове на мрежата за иновативно и устойчиво преструктуриране – IRENE.